Opće informacije

Opće informacije i dokumentacija o poslovanju banke

PODRAVSKA BANKA d.d.

OIB: 97326283154
IBAN: HR6323860021000010160
SWIFT / BIC – PDKCHR2X
e-mail: [email protected] 
Info centar: 072 20 20 20

fax: +385 (0)72 655 200

Temeljni kapital Banke iznosi  36.781.195,00 eura.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 668.749 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 55,00 eura.

Vlasniku dionica pripadaju sva prava i obveze u skladu sa Statutom i Zakonom.

Sjedište Banke
48000 Koprivnica, Opatička 3
e-mail: [email protected] 

Poslovni centar Zagreb
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g [Green Gold Centar]

Javna objava bonitetnih zahtjeva

Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2023. godinu (datum objave: 30.4.2024. u 11:30)
Preuzmite
Polugodišnja javna objava bonitetnih i ostalih zahtjeva Podravske banke d.d. na 30.6.2023
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2022. godinu (datum objave: 28.4.2023. u 14.00)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2021. godinu (datum objave: 29.4.2022. u 14.00)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2020. godinu (datum objave: 30.4.2021. u 16.30)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2019. godinu (datum objave: 29.5.2020. u 12.00)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2018. godinu (datum objave: 31.5.2019. u 12.00)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2017. godinu (datum objave: 31.5.2018. u 15.00)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2016. godinu (datum objave: 31.5.2017. u 16.15)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2015. godinu (datum objave: 31.5.2016. u 21.00)
Preuzmite
Javna objava bonitetnih zahtjeva Podravske banke d.d. za 2014. godinu (datum objave: 31.5.2015. u 8.30)
Preuzmite

Misija

Stvarati dugoročne vrijednosti za klijente, zaposlenike, dioničare i društvo.

Vizija

Biti kreativna, moderna i stabilna vodeća srednja banka u Hrvatskoj s dokazanom kvalitetom i inovativnošću prema svim našim korisnicima.

Korporativne vrijednosti

Korporativne vrijednosti, temeljene na svakodnevnom poslovanju Banke, uključuju i brigu za svakog zaposlenika čiji pojedinačni uspjeh je i uspjeh cijele institucije. To postižemo brigom za naše ljude, ekološkom osviješćenošću i poboljšanjem kvalitete života unutar zajednice u kojoj djelujemo. Ponosni smo na sva znanja, vještine i sposobnosti koje rezultiraju poslovnim uspjehom naših zaposlenika.

Prodaja nekretnine

Trenutno nema nekretnina na prodaju.

Pridružite nam se

Podravska banka je jedna od najstarijih banaka u Republici Hrvatskoj i njezine glavne odrednice poslovanja su pružanje financijske podrške klijentima, prilagodljivost i konkurentnost.

Temeljne vrijednosti Banke su sigurnost, povjerenje, brzina, prilagodljivost i osobni pristup svakom klijentu.

Stalnim prilagođavanjem i nadopunjavanjem usluga, nastojimo odgovoriti na zahtjeve i potrebe građana, malih poduzetnika i gospodarstvenika. Zbog toga neprekidno ulažemo u razvoj novih tehnologija i procesa.

Sve navedeno ne bi bilo moguće bez naših zaposlenika, koji svoju kreativnost, stručnost i posvećenost stavljaju na raspolaganje potrebama i očekivanjima naših klijenata. Veliku pažnju posvećujemo edukacijama zaposlenika, koji usvajanjem novih kompetencija, znanja i vještina stvaraju dodanu vrijednost, čime se razlikujemo od konkurencije.

Naša vrata su otvorena novim zaposlenicima od kojih očekujemo nova znanja i vještine te koji traže izazovno i motivirajuće radno okruženje.

Otvoreni natječaji: Kreditni analitičar (prijava na LINKU) , rok prijave 29.1.2024.

Ukoliko nema otvorenih natječaja, a želite da Vaš životopis bude pohranjen u našoj bazi podataka, pošaljite životopis na adresu [email protected].

Prikupljeni podaci smatraju se povjerljivim i bit će iskorišteni jedino i isključivo u svrhu selekcije kandidata za radno mjesto u Podravskoj banci d.d. te se neće koristiti u druge svrhe odnosno proslijeđivati trećim osobama. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi prikupljanja, pa će u ovom slučaju biti određeno vremenom trajanja procesa zapošljavanja za radno mjesto za koje ste se prijavili, ili u slučaju slanja otvorene ponude za zapošljavanje do povlačenja suglasnosti na obradu podataka. U svakom trenutku imate pravo od Banke zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih osobnih podataka.

Ispunjavanjem ovog upitnika dajete suglasnost da se svi unijeti podaci, kao i svi podaci koji proisteknu iz selekcijskog postupka, smiju koristiti isključivo za potrebe Podravske banke d.d. Slanjem upitnika potvrđujete istinitost svih navedenih podataka i suglasnost s njihovom provjerom.

Prilikom idućeg natječaja, uzet ćemo u obzir Vaš životopis, ukoliko će Vaša znanja i vještine odgovarati kriterijima u natječaju.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Podravska banka d.d. pruža usluge svojim klijentima sukladno zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija, svojim internim aktima i procedurama te ugovorima sklopljenim s klijentima.  Informacije o općim uvjetima poslovanja s klijentima dostupne su u poslovnim prostorima Banke te na internetskoj stranici www.poba.hr.
Prigovor je svaka izjava nezadovoljstva koju uputi bivši, sadašnji ili potencijalni klijent Banke (u daljnjem tekstu: klijent) u vezi s pružanjem pojedine bankovne i/ili financijske usluge Banke.

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo, predlažemo da spornu situaciju pokušate ponajprije riješiti u izravnom usmenom obraćanju s djelatnicima Banke. U većini slučajeva na taj način sporna situacija može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Pismeni prigovori mogu se podnijeti na jedan od sljedećih načina:
– Osobno ili pisanim putem zaposleniku u svim poslovnicama banke popunjavanjem obrasca „Prigovor“
– Putem pošte na adresu: Podravska banka d.d., Opatička 3, 48 000 Koprivnica
– Putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]
– Putem internetske stranice Banke: www.poba.hr
– Telefonski – putem info centra Banke 072/20 20 20
– Fax-om, na bilo koji broj fax-a u vlasništvu Banke

Banka u svojim poslovnim prostorima i na web-stranici osigurava obavijesti o mogućnosti i načinu podnošenja pismenih prigovora.
Prigovor minimalno treba sadržavati:
– osobne podatke klijenta (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke ako je klijent pravna osoba)
– detaljan opis događaja/situacije ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora te prema potrebi dokaz osnovanosti prigovora
– način/adresu za dostavu odgovora (pošta, e-mail, organizacijska jedinica, telefaks)

Banka ne odgovara na anonimne prigovore.

Propust roka za prigovor tumači se kao odobravanje poslovne prakse i smatra se da klijent nema dodatnih zahtjeva, pored onih koji iz samog poslovnog odnosa proizlaze. U slučaju podnošenja prigovora iz kojeg nije moguće utvrditi njegovu osnovanost, Banka će pozvati klijenta da u tom smislu dopuni svoj prigovor, a ukoliko klijent to ne učini u roku od 8 dana od poziva, Banka će smatrati da je klijent odustao od prigovora.

Banka ne odgovara za eventualne štetne posljedice uzrokovane zakašnjenjem klijenta s prigovorom ili s dopunom prigovora. Banka će o osnovanosti prigovora te o mjerama i radnjama koje poduzima obavijestiti klijenta pisanim putem u roku od 15 radnih dana od zaprimanja prigovora, osim u slučaju ako je posebnim općim uvjetima ili propisom na pojedinu vrstu financijske usluge propisan drugačiji rok. Na prigovor koji se odnosi na pružanje platne usluge Banka će se očitovati u roku od deset (10) dana, odnosno, iznimno, u roku od trideset i pet (35) dana od dana zaprimanja prigovora te će u tom slučaju, u skladu s važećim propisima, podnositelju prigovora dostaviti privremeni odgovor. U slučajevima izrazito kompleksnih prigovora ili kad rješavanje uključuje treću stranu, rješavanje prigovora može trajati dulje od očekivanog te Vas molimo za razumijevanje. U tom ćemo Vas slučaju obavijestiti o razlozima odgode, te navesti kada se odgovor može okvirno očekivati.

Tijela koja provode postupak rješavanja prigovora te njihove ovlasti propisane su internim aktima Banke. Banka će odgovor na prigovor dostaviti na način na koji je prigovor upućen Banci ili na način odnosno adresu koju je podnositelj naveo u prigovoru, uvažavajući pritom mogućnost zaštite povjerljivosti i tajnosti podataka.

Ako podnositelj prigovora nije zadovoljan konačnim rješenjem prigovora, ima zakonsku mogućnost o svom prigovoru obavijestiti društvo ili udrugu za zaštitu potrošača, nadležnu ispostavu područne jedinice Državnog inspektorata ili drugo nadležno tijelo ili Hrvatsku narodnu banku, odnosno, podnijeti pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci ili podnijeti prijedlog za mirenje, odnosno pokrenuti alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje mirenje odnosno alternativno rješavanje potrošačkih sporova:
– prijedlog za alternativno rješavanje potrošačkog spora može se podnijeti Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2, e-mail: [email protected]  (http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje) ili nekom od drugih tijela koje je nadležno za alternativno rješavanje potrošačkih sporova nastalih u vezi s financijskim uslugama;
– prijedlog za mirenje može se podnijeti Centru za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj

U slučaju da niste zadovoljni rješenjem Vašeg prigovora/reklamacije na uslugu Banke, a smatrate da ponovljeni kontakt s Bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije, sukladno Uredbi (EU) broj 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova i Zakona o alternativnom rješavanju sporova, obavještavamo Vas da je potrošačima iz država članica EU umjesto pokretanja sudskog postupka, omogućeno alternativno rješavanje sporova. Više informacija dostupno je putem Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) kojoj je moguće pristupiti putem sljedećeg linka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HR 

U ostalim područjima poslovanja Banke s potrošačima, ako podnositelj prigovora nije zadovoljan odgovorom, odnosno rješenjem Banke na podneseni prigovor, o njemu može obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, odnosno podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore. Ova informacija ne smatra se obvezujućom za Banku ni pristankom Banke u pogledu načina i tijela za mirno odnosno alternativno rješavanje.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora
Preuzmite

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti platni promet građani u primjeni od 30.6.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti-CRO turističke kartice za fizičke osobe u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti za MasterCard Corporate karticu u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Standard i Gold u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti platni promet građani u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja s fizičkim osobama u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti SEPA izravna terećenja za poslovne subjekte u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti SEPA izravna terećenja za potrošače u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti SEPA izravna plaćanja za primatelje plaćanja u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti platni corporate u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa – corporate u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti za upotrebu direktnih kanala u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s financijskim instrumentima u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja za poslove skrbništva u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa za poslovne subjekte 8.4.2022.
Preuzmite
Opći uvjete za izdavanje i korištenje Mastercard Standard i Gold kartice 15.4.2021.
Preuzmite
Opći uvjete za izdavanje i korištenje Mastercard Corporate kartice 30.4.2021.
Preuzmite
Opći uvjete za izdavanje i korištenje Mastercard Standard i Gold kartice 30.4.2021
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana 30.4.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 30.4.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti platni promet poslovni subjekti 1.11.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti platni promet građani 1.1.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti za potrebu direktnih kanala 1.11.2020
Preuzmite
Opći uvjete za korištenje 3D Secure usluge 1.11.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa 1.10.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja s fizičkim osobama – potrošačima 25.5.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje fizičkih osoba – potrošača 25.1.2019.
Preuzmite
Opći uvjeti za visa prepaid poklon karticu 25.5.2018.
Preuzmite
Opći uvjete iznajmljivanja, korištenja i održavanja EFTPOS terminala 1.4.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja za potrošače za uslugu izravno terećenje/SEPA izravno terećenje 9.4.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po SEPA izravnom terećenju za primatelje plaćanja 9.4.2018.
Preuzmite
Opće uvjete poslovanja za usluge upravljanja portfeljem 1.1.2011.
Preuzmite
Opći uvjete za korištenje debitne MBCARD Maestro kartice 1.3.2011.
Preuzmite
Opći uvjeti za korištenje dnevno-noćnog trezora 24.7.2007.
Preuzmite

Arhiva općih uvjeta poslovanja

Opći uvjeti za iznajmljivanje sefova
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa za poslovne subjekte 20.4.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Standard i Gold od 30.04.2021
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Standard i Gold od 1.11.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Standard i Gold od 2.4.2020
Preuzmite
Opći uvjeti platni promet poslovni subjekti od 2.4.2020
Preuzmite
Opći uvjeti platni promet građani od 2.4.2020
Preuzmite
Opći uvjeti za MasterCard Corporate karticu od 2.4.2020
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Standard i Gold
Preuzmite
OU platni promet građani od 1.12.2019 N
Preuzmite
OU platni promet poslovni subjekti od 15.12.2019
Preuzmite
Opći uvjeti za korištenje 3d secure usluge
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po tran.računima
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transak.računima 1.11.2018
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje_MasterCard_Standard_i_Gold
Preuzmite
Opći uvjeti za upotrebu direktnih kanala
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja FO
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima
Preuzmite
Opći uvjeti VISA prepaid poklon kartica s prilogom
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje-potrošaći primjena od 1 1 2018
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja FO od 1.1.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti za MC Gold kartice s odgodom
Preuzmite
Opća pravila i uvjeti za izdavanje MasterCard Standard kartice
Preuzmite
Opći uvjeti za odobravanje dopuštenog prekoračenja 01.01.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima PAD
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja FO od 20.10.2017.
Preuzmite
Opći uvjeti za odobravanje dopuštenog prekoračenja 01 07 2017
Preuzmite
Opći uvjeti posredovanja na inozemnim tržištima
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s financijskim instrumentima
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja za poslove skrbništva
Preuzmite
Opći uvjeti za odobravanje dopuštenog prekoračenja
Preuzmite
Opći uvjeti po transakcijskim računima i obavljanju platnih i drugih usluga
Preuzmite
Opća pravila i uvjeti za izdavanje MasterCard Standard kartice
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja FO 23.9.2016
Preuzmite
Opći uvjeti za odobravanje dopuštenog prekoračenja od 1.7.2016.
Preuzmite
Opći uvjeti dop. prek. Maestrolimit čekovi
Preuzmite
Opći uvjeti za lombarde VP 26.1.2016.
Preuzmite
Opći uvjeti Margin 26.1.2016.
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja FO 26.1.2016
Preuzmite
Opći uvjeti po transakcijskim računima i platni promet
Preuzmite
Opći uvjeti za odobravanje dopuštenog prekoračenja od 1.1.2016
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje potrošaći – primjena od 11 01 2016
Preuzmite

Etički kodeks i upravljanje sukobom interesa

Etički kodeks u primjeni od 27.9.2023.
Preuzmite
Politika upravljanja sukobom interesa u primjeni od 27.9.2023
Preuzmite
Etički kodeks travanj 2022
Preuzmite

Statut

Statut Podravske banke
Preuzmite

Ostalo

POBA Računi u stranim valutama
Preuzmite

Web stranica Podravske banke koristi kolačiće. Njihova upotreba pomaže nam da malo više saznamo o vama. Primjerice, kako koristite našu web stranicu. Upotreba kolačića pomaže nam da Vama osiguramo što bolje korisničko iskustvo te unaprijedimo funkcionalnost stranice. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Za više informacija o kolačićima te o načinu na koji ih možete onemogućiti posjetite stranicu - Zaštita privatnosti.

Upravljanje preferencama

Close

Vaša privatnost

Kada posjetite bilo koju web stranicu, ona može pohraniti ili dohvatiti podatke u vašem pregledniku, uglavnom u obliku kolačića. Te se informacije mogu odnositi na vas, na vaše postavke, na vaš uređaj ili kako bi se web-lokacija učinila onako kako to očekujete. Informacije obično ne mogu vas izravno identificirati, ali vam to može pružiti više personaliziranog web iskustva. Možete odabrati da ne dopuštaju neke vrste kolačića. Kliknite zaglavlja različitih kategorija da biste saznali više i promijenili naše zadane postavke. Međutim, trebali biste znati da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na web-lokaciji i uslugama koje možemo ponuditi.

Osnovni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

  • WordPress Obavezni
  • Wordfence Obavezni

Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, na primjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku "Analiza podataka o upotrebi".

Korišteni kolačići

Kolačići treće strane

Ovi kolačići su instalirani od treće strane npr. društvene mreže. Njihova glavna svrha je integracija sadržaja društvenih mreža na našu stranicu, poput durštvenih dodataka.