Euro službena valuta u Republici Hrvatskoj - važne informacije

Republika Hrvatska kao 20. po redu članica Europske unije i službeno će s 01. siječnja 2023. godine imati euro kao službenu valutu.

Saznajte što to zapravo znači.

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE O UVOĐENJU SLUŽBENE VALUTE EURO

Kako bismo što detaljnije informirali sve naše klijente u nastavku donosimo pregled najvažnijih informacija o aktivnostima uvođenja eura za sve korisnike usluga Podravske banke d.d.

Na dan uvođenja eura 01.01.2023. Podravska banka će automatski i bez naknade provesti konverziju kunskih sredstava na računima, depozitima, kreditima i ostalim novčanim iskazima vrijednosti po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi  1 euro = 7,53450 kuna.

Preračunavanje će se provesti primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja:
– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena (primjerice, 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan (primjerice, 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).

Sukladno načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih ugovora o kreditu, ugovora o depozitu i štednji u kunama i svim ostalim uslugama tako da neće biti potrebno sklapati nove ugovore.

euro kalkulator – euro.hr
(poveznica na euro.hr tečajni kalkulator)

RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA

Razdoblje obveze dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) prema potrošačima započinje najkasnije 5. rujna 2022. i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura.

Banka će u navedenom razdoblju dvojno iskazivati bitne informacije za klijente – potrošače:

 • Tarifa naknada 1.1.2023
 • Tarifa naknada 2022
 • izvješća o stanju i prometu na kunskom transakcijskom računu – početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja;
 • stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja u prikazu o računu putem usluge On-line bankarstva
 • na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na zaslonu te kod upita u stanje računa;
 • za kredite u kunama koji su u ponudi prije dana uvođenja eura – ukupan iznos kredita i iznos mjesečnog obroka  u otplatnom planu;
 • za postojeće kredite u kunama – stanje nedospjelog i dospjelog neplaćenog dugovanja u godišnjoj obavijesti o stanju kredita;
 • kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama – stanje depozita.

Dodatno, Banka će prilikom pružanja investicijske i/ili pomoćne usluge, kada je to primjenjivo, u navedenom razdoblju dvojno iskazivati sljedeće bitne informacije za klijente – potrošače:

 • Tarifa naknada 1.1.2023. ( Cjenik investicijskog bankarstva)
 • Tarifa naknada 2022 ( Cjenik investicijskog bankarstva – dvojni prikaz naknada )
 • iznose početnog i završnog stanja na novčanom računu klijenta• novčani iskaz vrijednosti završnog stanja na računu financijskih instrumenata klijenta
 • agregirani iznos ex ante i ex post informacija o troškovima i naknadama klijentu kako je propisano člankom 50. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31. 3. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/565)
 • na glavnom izborniku/ekranu digitalnog kanala putem kojeg se pruža investicijska ili pomoćna usluga, iznos završnog stanja na novčanom računu klijenta.

RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA KUNE I EURA

U prva dva tjedna od dana uvođenja eura moći će se plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura.

Razdoblje dvojnog optjecaja traje od 1.1. do 14.1.2023.

VAŠI RAČUNI

Sva vaša kunska sredstva na transakcijskim računima na dan uvođenja eura bit će konvertirana u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te ćete nakon konverzije moći nastaviti svoje uobičajeno poslovanje po svim svojim računima u Banci.

Svi postojeći računi zadržat će svoj jedinstveni broj računa (IBAN), a dosadašnji transakcijski računi u kunama postaju transakcijski računi u eurima.

Banka će na dan uvođenja eura konvertirati i postojeće stanje prekoračenja koje će se i nadalje moći koristiti na neizmijenjeni način.

Transakcijski računi u stranoj valuti nisu predmet konverzije i u trenutku konverzije zadržat će sve svoje valute i stanja neizmijenjene, uključujući i valutu euro, pa time postati transakcijski računi u eurima i stranoj valuti. Stoga radi samog uvođenja eura nije potrebno poduzimati nikakve aktivnosti vezano za postojeće transakcijske račune.

Fizičke osobe – potrošači koji prije dana uvođenja eura imaju otvoren račun u Banci i u kunama i u eurima, sukladno Zakonu, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura imaju pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po svojem izboru u Banci.

Poslovni subjekti koji u Banci imaju otvoren multivalutni transakcijski račun, sredstva na kunskoj komponenti transakcijskog računa bit će konvertirana u euro, po fiksnom tečaju konverzije i u skladu s pravilima preračunavanja i zaokruživanja. Tim sredstvima automatski bit će pribrojeno stanje na postojećoj euro komponenti multivalutnog transakcijskog računa. Nakon konverzije ostat će samo jedna, objedinjena euro komponenta, kao i nepromijenjene komponente računa u stranoj valuti. Jedinstveni broj transakcijskog računa (IBAN) također ostaje nepromijenjen i poslovanje po računu bit će omogućeno bez ikakvih dodatnih aktivnosti poslovnih subjekata.

VAŠI KREDITI

Svi vaši krediti realizirani u kunama na dan uvođenja eura bit će konvertirani u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te se nadalje sve obveze po kreditu plaćaju u eurima.

Ako je prije uvođenja eura kredit realiziran uz valutnu klauzulu u eurima, od 1. siječnja 2023. nastavlja se plaćati sukladno iskazanom iznosu u eurima bez preračunavanja.
Obavijest s informacijama o bitnim elementima preračunavanja, parametru, marži (fiksni dio) i visini kamatne stope vezano za vaš kredit nakon uvođenja eura kao službene valute, Banka će korisnicima kredita – potrošačima dostaviti na ugovoreni način najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura, a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.

Kako od 1.1.2023. neće biti kredita i depozita u kunama, samim time prestaje i mogućnost izračuna NRS-a za kune te potreba za NRS-om za kune kao referentne stope za kredite. HNB prestaje s izračunom i objavom NRS-a za kune, a svi NRS-ovi za kune se spajaju s NRS-om za euro. Radi prilagodbe kamatnih stopa po svim kreditima koje su vezane uz NRS, HNB će objaviti privremeni NRS izračunat na osnovi svih izvora sredstava i troškova u valutama kuna (bez valutne klauzule) i euro (uključujući i kunu s valutnom klauzulom u euru), za sve obuhvate i sve ročnosti za sva referentna razdoblja za koja je HNB prethodno već izračunao i objavio NRS odvojeno za valute euro, kuna, američki dolar i švicarski franak.

Na dan uvođenja eura, po postojećim ugovorima o kreditu primjenjivat će se kamatna stopa koja se izračunava kao zbroj posljednje primijenjene fiksne marže i vrijednosti privremenog NRS-a za posljednje referentno razdoblje odgovarajućeg obuhvata (NRS1 ili NRS3) i ročnosti (6M). Ako privremeni NRS bude niži od vrijednosti NRS-a za posljednje referentno razdoblje koji se primjenjuje po kreditu, fiksna marža ostaje nepromijenjena, a banka će smanjiti kamatnu stopu za apsolutni iznos razlike između NRS-a za posljednje referentno razdoblje koji se primjenjuje po kreditu i privremenog NRS-a. Ako privremeni NRS bude viši od vrijednosti NRS-a za posljednje referentno razdoblje koji se primjenjuje po kreditu, banka će smanjiti fiksnu maržu za apsolutni iznos razlike između privremenog NRS-a za posljednje referentno razdoblje i NRS-a za posljednje referentno razdoblje koji se primjenjuje po kreditu, a kamatna stopa će ostati nepromijenjena.

Od 1.1.2023. kod novih kredita koji će se ugovarati uz promjenjivu ili kombiniranu kamatnu stopu, kao parametar promjenjivosti za euro zakonom neće biti dopušten NRS. Nova ponuda kredita u 2023. godini biti će vezana uz 6 mjesečni Euribor. U prvoj polovici prosinca 2022., u skladu sa Zakonom, klijentima ćemo poslati i individualnu obavijest o preračunavanju kredita u kunama ili uz valutnu klauzulu u eurima.

KAMATNE STOPE

Kamatne stope bit će prilagođene sukladno odredbama Zakona u kojem su opisana pravila za ugovore u kojima je ugovorena fiksna kamatna stopa odnosno promjenjiva kamatna stopa.

Ako je ugovorena fiksna kamatna stopa, ostaje nepromijenjena.
Kod promjenjivih kamatnih stopa referentne stope u kunama bit će zamijenjene odgovarajućim referentnim stopama u eurskoj nominaciji.

VAŠI DEPOZITI

Sva vaša kunska sredstva na depozitnim računima i štednim ulozima po viđenju na dan uvođenja eura bit će konvertirana u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Svi postojeći kunski depoziti i štedni ulozi po viđenju zadržat će svoj jedinstveni broj računa te će nakon konverzije postati depozitni računi i štedni ulozi po viđenju u eurima.
Štedni ulozi po viđenju u stranoj valuti u trenutku konverzije zadržat će sve svoje valute i stanja neizmijenjene, uključujući i valutu euro, pa time postati štedni ulozi po viđenju u eurima i stranoj valuti.

VAŠE KARTICE

Nakon uvođenja eura kartice Banke ostaju vrijediti do datuma označenog na kartici i možete ih nastaviti koristiti za sva plaćanja i podizanje gotovine na uobičajeni način.

Kartične transakcije koje ste obavili u kunama do 31. prosinca 2022., a dospijevaju na naplatu nakon 1. siječnja 2023., bit će konvertirane u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

USLUGE DIGITALNOG I ELEKTRONIČKOG BANKARSTVA

Korisnici usluga POBAklik i POBAgo moći će upravljati svojim financijama unutar postojeće internetske i mobilne aplikacije odmah nakon konverzije kunskih iznosa imovine i obveza u euro.

Direktni kanali
• nalozi na direktnim kanalima mogu se zadavati do petka, 30.12.2022. najkasnije do 14:30 (interni i eksterni nalozi zadani do 14:30 biti će izvršeni isti dan, nakon tog vremena više neće biti moguće zadavati naloge)

ROKOVI ZAMJENE GOTOVOG NOVCA KUNE

Ukupno 12 mjeseci od dana uvođenja eura Banka će zamjenu gotovog novca kune za eure obavljati u svim svojim poslovnicama bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima preračunavanja i zaokruživanja.

Osim banaka, u prvih 12 mjeseci uslugu zamjene gotovog novca kune za eure bez naknade pružat će i Fina i Hrvatska pošta.

Nakon isteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura Banka više neće pružati uslugu zamjene valute te će se od tog dana nadalje gotov novac kune moći zamijeniti za eure isključivo kod Hrvatske narodne banke, bez naknade, i to za novčanice kune bez vremenskog ograničenja, a kovanice kune do proteka tri godine od dana uvođenja eura.

Preporuka je klijentima da prije uvođenja eura polože kunska sredstva na svoj račun u Banci koja će tako automatski biti konvertirana u eure, a što je u konačnici najjednostavnije i za klijente i za Banku.

PREDOPSKRBA GOTOVIM NOVCEM EURA

Građani

Od 1.12.2022. godine građani se mogu opskrbiti početnim paketom eurokovanica u vrijednosti 100 HRK (13,27 EUR).

Eurokovanice se ne mogu koristiti prije 1.1.2023.

Poslovni subjekti

Kako bi se prilagodilo poslovanje u novoj službenoj valuti, svaki klijent utvrđuje vlastite potrebe i prilagodbe u pogledu zamjene valuta.

Predopskrba gotovim novcem potrebna je kako bi se klijente osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od dana uvođenja eura svojim kupcima vraćaju isključivo eure.

Klijentima kojima je potrebna manja količina gotovog novca eurokovanica, mjesec dana prije službenog prelaska na euro mogu se predopskrbiti početnim paketićima eurokovanica s nacionalnim simbolima na naličju. Vrijednost jednog početnog paketića iznosi 145,50 eura.

Za kupnju početnih paketića Banka ne naplaćuje naknadu, a vrijednost početnog paketića bit će preračunana prema fiksnom tečaju konverzije i naplatit će se terećenjem transakcijskog računa u kunama na dan preuzimanja početnih paketića. Tako pribavljen kovani novac klijenti će moći koristiti tek od dana uvođenja eura. Predviđeni  datum početka predopskrbe početnim paketićima je 1. prosinca 2022. g.

Poslovnim subjektima kojima je potreban veći iznos predopskrbe gotovim novcem eura, moguće je kombinirati željeni iznos euronovčanica i eurokovanica. Ovisno o veličini klijenta poslovnog subjekta, moguća su dva modela predopskrbe:

Pojednostavljena posredna predopskrba može se primijeniti na klijente poslovne subjekte / mikropoduzeća koja zapošljavaju manje od deset osoba i čiji godišnji promet i/ili čija ukupna godišnja bilanca ne prelazi iznos od dva milijuna eura. Nominalna vrijednost euronovčanica i eurokovanica kojima klijent poslovni subjekt u ovom procesu može biti unaprijed posredno opskrbljen ne prelazi ukupan iznos od 10.000 eura. Prilikom preuzimanja gotovine klijent poslovni subjekt / mikropoduzeće morat će potpisati izjavu o pojednostavljenoj predopskrbi. Predviđeni datum početka pojednostavljene posredne predopskrbe klijenata mikropoduzeća je 27. prosinca 2022. g.

Posredna predopskrba je postupak u kojem će Banka opskrbljivati poslovne subjekte gotovim novcem eura i prije datuma uvođenja eura kako bi se omogućilo da od datuma uvođenja eura poslovni subjekti svojim klijentima vraćaju isključivo eure. Posredna predopskrba odnosi se na velike klijente kojima su potrebne znatne količine gotovine eura za nesmetano odvijanje posla i nema ograničenja iznosa predopskrbe. Klijenti se mogu opskrbiti gotovinom eura najranije 3 mjeseca prije prije datuma uvođenja eura.

Preduvjet je za početak posredne predopskrbe klijenata poslovnih subjekata sklapanje odgovarajućeg ugovora između klijenta poslovnog subjekta i Banke, neovisno o iznosu posredne predopskrbe.

BANKOMATI

S obzirom na aktivnosti prilagodbe cijele mreže bankomata Banke novoj valuti i potrebu punjenja gotovinom u eurima za redovan rad od 1. siječnja 2023., tijekom prosinca 2022. godine provodit će se postupna prilagodba određenog broja bankomata. Kako bismo olakšali ovo tranzicijsko razdoblje, u danima prilagodbe bankomatske mreže preporučujemo da se više koriste bezgotovinski kanali plaćanja poput kartičnog plaćanja te digitalnog i elektroničkog bankarstva.

Na poveznici možete provjeriti lokacije svih bankomata dostupnih za isplatu kuna do kraja 2022. i bankomata koji će od 1. siječnja 2023. isplaćivati eure.

Obavijest o prilagodbi mreže bankomata na euro

OBAVJEŠTAVANJE KLIJENATA

Sukladno Zakonu klijenti Banke – potrošači i poslovni subjekti bit će obaviješteni putem općenite obavijesti koja će sadržavati najavu predstojećeg preračunavanja najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura, putem minimalno jednog kanala komunikacije pisanim ili elektroničkim putem.

Individualnu obavijest s informacijama o promjenama na kunskim kreditima/oročenim depozitima ili kreditima/oročenim depozitima u valutnoj klauzuli u eurima, koja će sadržavati bitne elemente preračunavanja, parametru, marži (fiksni dio) i visini kamatne stope, Banka će potrošačima dostaviti na ugovoreni način najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura, a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.

Klijenti – korisnici financijskih usluga (brokerskih usluga i usluga skrbništva) bit će obaviješteni o elementima preračunavanja najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura putem internetske stranice i oglasa u tiskanim javnim glasilima te o provedbi preračunavanja najkasnije 30 dana nakon dana uvođenja eura putem individualne obavijesti ugovorenim načinom komunikacije.

Općenita obavijest pružatelja financijskih usluga klijentima o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro.

Obavijest za potrošaće.

Obavijest za poslovne subjekte.

Obavijest o mogućnosti i uvjetima podnošenja reklamacije na početne pakete eurokovanica

Obavijest o korištenju usluga za vrijeme uvođenja eura.

Obavijest o zamjeni novčanica i kovanog novca kuna u euro

TEČAJNA LISTA

Od dana uvođenja eura kao službene valute prilagodit će se tečajna lista, Banka će objavljivati tečajnu listu za euro u odnosu na druge valute.

OSTALO

Zbog tehničke zahtjevnosti uvođenja eura, krajem prosinca 2022. i početkom siječnja 2023. biti će ograničena dostupnost  sljedećih usluga: bankomata, kartica i on-line bankarstva.

O točnom razdoblju dostupnosti ovih usluga obavijestit ćemo vas pravodobno na našoj internetskoj stranici i kroz druge komunikacije kanale (primjerice, putem digitalnih kanala,  e-mailom i sl.).

 

OBAVIJEST

Od 01.12. do 31.12.2022. Banka izdaje početne pakete za potrošače i poslovne subjekte.

Jedan početni paket potrošač plaća 100 kuna, a sadrži 33 eurokovanice svih apoena u vrijednosti od 13,28 eura.  Potrošač može u Banci kupiti najviše 2 početna paketa u jednoj transakciji.

Početni paket za poslovne subjekte sadrži 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145,50 eura. Paket je namijenjen poslovnim subjektima klijentima Banke koji su Banci podnijeli zahtjev za predopskrbu početnim paketima.

Zabranjeno je puštanje u optjecaj eurokovanica, odnosno korištenja eurokovanica kao zakonskog sredstva plaćanja prije dana uvođenja eura 1.1.2023.godine.

Klijenti mogu podnijeti reklamaciju Banci  ako potrošač ili poslovni subjekt ili zaposlenik Banke  prilikom izdavanja/ preuzimanja paketa odmah na šalteru utvrde manjak odnosno višak eurokovanica u paketu.

Banka neće uvažiti naknadne reklamacije na početne pakete eurokovanica nakon napuštanja prostora Banke.

 

ETIČKI KODEKS

Podravska banka je pristupila Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj s ciljem pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Web stranica Podravske banke koristi kolačiće. Njihova upotreba pomaže nam da malo više saznamo o vama. Primjerice, kako koristite našu web stranicu. Upotreba kolačića pomaže nam da Vama osiguramo što bolje korisničko iskustvo te unaprijedimo funkcionalnost stranice. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Za više informacija o kolačićima te o načinu na koji ih možete onemogućiti posjetite stranicu - Zaštita privatnosti.

Upravljanje preferencama

Close

Vaša privatnost

Kada posjetite bilo koju web stranicu, ona može pohraniti ili dohvatiti podatke u vašem pregledniku, uglavnom u obliku kolačića. Te se informacije mogu odnositi na vas, na vaše postavke, na vaš uređaj ili kako bi se web-lokacija učinila onako kako to očekujete. Informacije obično ne mogu vas izravno identificirati, ali vam to može pružiti više personaliziranog web iskustva. Možete odabrati da ne dopuštaju neke vrste kolačića. Kliknite zaglavlja različitih kategorija da biste saznali više i promijenili naše zadane postavke. Međutim, trebali biste znati da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na web-lokaciji i uslugama koje možemo ponuditi.

Osnovni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

 • WordPress Obavezni
 • Wordfence Obavezni

Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, na primjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku "Analiza podataka o upotrebi".

Korišteni kolačići

Kolačići treće strane

Ovi kolačići su instalirani od treće strane npr. društvene mreže. Njihova glavna svrha je integracija sadržaja društvenih mreža na našu stranicu, poput durštvenih dodataka.